قانون جذب

قانون جذب

تو هم قبلا قانون جذب را تجربه كرده اي…

 

آيا تا به حال متوجه شده اي كه گاهي آنچه را بدان نياز داري ، ناگهان از جايي كه انتظارش را نداري سر مي رسد، مانند تلفني نامنتظر؟ يا يكدفعه اتفاقي كسي را در خيابان مي بيني كه در فكرش بوده اي؟ تمام اين تجارب دال بر قانون جذب در زندگي ات است. قانون جذب تمام خواسته ها و ناخواسته ها را به تو تحويل مي دهد. در اينجا ياد خواهي گرفت كه چگونه با درايتي بيشتر از قانون جذب استفاده كني. قادر خواهي شد تمامي آنچه را نياز داري بداني و انجام دهي و داشته باشي، به خود جذب كني. بما بر اين خواهي توانست بيشتر از آنچه را مي خواهي و كمتر از آنچه را نمي خواهي، به دست بياوري و…

 

  • در ادامه به بند هاي اصلي قانون جذب اشاره مي شود:

تعريف قانون جذب: در زندگي همان چيز هايي را به سوي خود جذب مي كنم كه انرژي و حواس و توجهم را به آن معطوف مي كنم. چه آن را بخواهم، چه نخواهم.

هر گونه ارتعاشي كه از خود ساطع كني، قانون جذب از طريق ارائه همان چيز به تو به نسبت بيشتر، واكنش نشان مي دهد و اصلا فكر نمي كند آن به نفع توست يا به ضرر تو. صرفا در برابر امواج تو واكنش نشان مي دهد.

يادت باشد قانون جذب مقدار بيشتري از همان امواجي را به تو برميگرداند كه تو بيرذون مي فرستي.

واكنش قانون جذب درست مثل واكنش توست: قانون جذب آنچه را تو نمي خواهي، مي شنود. وقتي به نداي درونت گوش مي دهي كه افعال و عبارات منفي به كار مي برد. در واقع توجه و انرژي خودت را به چيز هايي مي دهي كه آن ها را نمي خواهي.

به ياد داشته باش تو در زندگي همان چيزي را جذب مي كني كه توجه و حواس خود را به آن معطوف مي كني، خواسته يا ناخواسته.

اگر كنجكاوي بداني كه در هر زمينه اي از زندگي ات امواج مثبت مي فرستي يا منفي، كافي است به آن زمينه نگاهي بيندازي و ببيني چه چيزي دريافت مي كني. اين جور شدن و تطابقي بي نقص است.

توجه كردن به تضاد اساسي است، زيرا تو را به وضوح مي رساند.

كمي، فقط كمي به تضاد توجه كن.

تو خودت هستي كه با تصميم گيري هايت پنكه ي خودت را به كار مي اندازي.

تمام چيز هايي را كه باعث مي شود احساسي خوب به تو بدهد، شناسايي كن و بيشتر به آن بپرداز.

بيشتر عبارات تاكيدي موثر نيست. زيرا قانون جذب در برابر آن، همين طور به احساسي كه تو داري، واكنش نشان مي دهد.

قانون جذب در برابر كلماتي كه  به كار مي بري يا افكاري كه به ذهن مي آوري، واكنش نشان نمي دهد.قانون جذب صرفا در برابر آنچه در مورد گفته ها يا افكارت احساس مي كني، واكنش نشان مي دهد.

پذيرش، همان عدم شك و ترديد است.

سرعت قانون جذب نسبت مستقيم با ميزان پذيرش تو دارد.

پذيرش به معني عدم شك و ترديد است، و شك و ترديد معمولا از باور هاي محدود ايجاد مي شود. باور محدود، فكري تكراري است كه تو را از جذب خواسته هايت باز مي دارد.

قدرداني و شكر گزاري بالاترين شكل ارتعاش است. مي تواني براي تحسين هر چيزي وقت صرف كني و اين احساسي است كه به قدرداني تو، كه خيلي مهم است، متصل است.

به ياد داشته باش عدم شك و ترديد است كه تو را سريع تر به خواسته ات مي رساند.

گفتن (خيلي اتفاق ها ممكن است بيفتد) به تو خاطر نشان مي كند بي نهايت احتمال وجود دارد كه چطور و چه موقع خواسته ات آشكار شود.

وفور نعمت، احساس است.

وظيفه تو اين است كه خواسته ات را مشخص كني و آنچه را بدان نياز داري تا خواسته ات را آشكار كند، بپذيري. وظيفه ي تو اين نيست كه سعي كني از لحاظ عقلاني از مسايل سر در بياوري، بلكه بايد بگذاري قانون جذب جواب ها را برايت بياورد. يادت باشد هر موجي بفرستي، همان را دريافت مي كني.

حالا كه ياد گرفتي چطور از قانون جذب استفاده كني تا بيشتر از آنچه را مي خواهي به دست بياوري و كمتر از آنچه را خواهانش نيستي، مي تواني بي درنگ به كارگيري مواردي كه بصورت كلي به آن اشاره شد را شروع كني. 

در هر مرحله صبر كن، به نداي دروني ات گوش بده و با احساساتت در تماس باش تا هميشه حواست باشد چه امواجي مي فرستي. و براي راهنمايي دائم به موارد اشاره شده مراجعه كن.

حالا كه تو تمام ابزارها  را در اختيار داري تا قانون جذب زندگي ات را بهبود ببخشد.

با آرزوي خوشي براي تك تك شما
There are no products