ضرب المثل هاي فارسي

ضرب المثل هاي فارسي

 
از قديم الايام ضرب المثل وجود داشته و اين ضرب المثل ها را كسي خلق نكرده است و در هيچ جاي دنيا كسي را به اين منظور كه خالق ضرب المثل باشد نمي توان يافت. معلوم نيست و نمي توان تعيين نمود هر يك از اين گونه مثل ها از كجا سرچشمه گرفته و از كدام ملت است.
ضرب المثل پديده اي است كه ضرورت و نياز هاي مردم ان را خلق كرده است و از سال هاي قبل تا كنون سينه به سينه گشته و به ما رسيده است و هر قوم يا ملتي به زباني مناسب با اوضاع و احوال خود، آن را بيان كرده است.
در اين بخش سعي بر اين شده تا گلچيني از بوستان مثل هاي فارسي را برايتان فراهم آوريم. دوستان و علاقمندان به اين موضوع مي توانند جهت تكميل شدن اطلاعات و ضرب المثل ها، پيشنهادات خود را از طريق نظر در همين پست اعلام و پس از انتشار در معرض ديد علاقمندان قرار گيرد.

 

ضرب المثل با حرف – آ

 

 • آب آورده را آب مي برد : مفت به دست آمده، مفت هم از دست مي رود.
 • آب از آسياب افتاد : سر و صدا ها خوابيد، آرامش برقرار شد.
 • آب از دستش نمي چكد : اشاره له ادم بسيار خسيس.
 • آب از سرچشمه گل آلود است : اصل كار خراب و معيوب است، كار از بيخ عيب دارد.
 • آب از سر گذشتن : اميد نداشتن.
 • آب از آب تكان نخورده : هيچ اتفاقي نيفتاده.
 • آب به آسياب كسي انداختن : به او كمك و ياري رساندن.
 • آب باريكه : درآمد و روزي كم اما مستمر و هميشه.
 • آب به هاون كوفتن : كار بيهوده و بي حاصل كردن.
 • آب پاكي روي دست كسي ريختن : او را از كاري به كلي نا اميد كردن-به او جواب رد دادن.
 • آب تو دلش تكان نمي خورد : به آرامي حركت مي كند و هيچ دغدغه اي ندارد.
 • آب زير كاه : دو رو، صحنه ساز، تو دار
 • آبشان به يك جو نمي رود : با يكديگر خوب نيستند و با هم توافق ندارند.
 • آب شده رفته توي زمين : گم شدن چيزي كه جلوي چشم بوده است.
 • آب كه سر بالا برود قورباغه ابوعطا مي خواند : كنايه از امري غير ممكن.
 • آب و تاب دادن : درباره موضوعي خيلي اغراق كردن.
 • آبي از او گرم نمي شود : از اين آدم چيزي در نمي آيد، نفعي از او نمي رسد.
 • آتش زير خاكستر : فتنه اي كه عجالتا خاموش شده باشد.
 • آخر پيري و معركه گيري : دست به كاري زدن كه در شان يك فرد مسن نيست.
 • آدم دراز عقلش قد نمي دهد : نمي تواند عاقلانه فكر كند.
 • آدم را تشنه مي برد سر چشمه و برمي گرداند : آدم زرنگ و كارداني است.
 • آدم نمي داند به كدام سازش برقصد : آدمي كه زياد تصميمش را عوض مي كند.
 • آدم يك دنده : محكم و ثابت
 • آدميزاد شير خام خورده است : هر گونه خطايي از لو سر مي زند.
 • آرزو به گور بردن : به هدف و مقصود خود نرسيدن.
 • آستين بالا زدن : با عزم و جزم كاري را شروع كردن.
 • آسمان به زمين نمي آيد : اتفاق خاصي نمي افتد.
 • آسمان به به زمين آوردن : كار سخت و مشكلي را انجام دادن.
 • آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي شود يا بي نمك : كاري كه دو رئيس داشته باشد ، درست از آب در نمي آيد.
 • آش دهان سوز نبود : مطلوب كسي نبودن.
 • آش كشك خالته بخوري پاته نخوري پا ته : در همه حال تو مجبوري اين كار را انجام بدهي.
 • آش نخورده و دهان سوخته : بدون انجام كار خلاف، گناهكار شناخته شدن.
 • آش همان آش و كاسه همان كاسه : وضع تغيير نكرده و همان وضع سابق است.
 • آفتاب بگذاري راه مي رود : به خط بسيار بد مي گويند.
 • آفتاب لب بام، آفتاب سر ديوار : كسي كه مرگش نزديك باشد و آخر عمرش باشد.
 • آفتابه خرج لهيم : خرج تعمير وسيله اي از كار افتاده، مصرف بيهوده.
 • آقا بالاسر : اضافه فرمان ده.
 • آنجا رفت كه عرب ني انداخت : ار بين رفت و ديگر برنمي گردد.
 • آنچه رشته بودم پنبه شد : زحمت من به هدر رفت
 • آن قدر بايست تا زير پايت علف سبز شود : بيهوده انتظار كشيدن.

 

ضرب المثل با حرف – ا

 

 • ابلهي گفت و احمقي باور كرد : هر دوي آنها ساده لوح و خوش باور هستند.
 • اثاث خونه به صاحب خونه : خانه و سر و وضع آن نشان دهنده سليقه صاحب آن است.
 • اجاقش كور است : كنايه از بي فرزندي و عقيم بودن.
 • اجل دور سرش مي چرخد : وضعيت ناگوار و خطرناكي در انتظارش است.
 • ارث پدرش را مي خواهد : از كسي توقع بيجا داشتن.
 • از آب در آمدن : مشخص شدن نتيجه كار.
 • از آب و تاب افتادن : از رونق افتادن.
 • از آب كره گرفتن : خست و حسابگري بيش از حد.
 • از آب گل الود ماهي گرفتن : از موقعيت خراب و آشفته سوء استفاده كردن.
 • از اين در به آن در زدن : براي يافتن چيزي، تلاش بسيار كردن و به هر جا سر زدن.
 • از اين شاخه به ان شاخه پريدن : كاري را ناتمام گذاشتن و كار ديگري را شروع كردن.
 • از پشت بوته در نيامده ايم : بي كس و كار نيستيم.
 • از پشت خنجر زدن : دشمن پنهان، در نقش دوست ظاهر شدن، خيانت كردن
 • از پشت كوه امده است : كسي كه مسائل ساده را هم درك نمي كند.
 • از تب و تاب افتادن : از اشتياق و كوشش افتادن.
 • از تو حركت از خدا بركت : تو تلاش كن خدا هم تو را بي نصيب نمي گذارد.
 • از تو عباسي، از من رقاصي : پول از تو كار از من.
 • از چاله در آمدن و به چاه افتادن : از يك وضعيت بد، در وضعيت بدتري گرفتار شدن.

   

ضرب المثل با حرف – ب

 

 • با آتش بازي كردن : كنايه از انجام دادن كارهاي خطرناك است.
 • باب دل كسي بودن : كنايه از مورد محبت و علاقه كسي قرار گرفتن.
 • با پنبه سر بريدن : با نرمش و زيركي به كسي صدمه زدن، دشمني و خصومت پنهان.
 • باج به شغال ندادن : در زير فشار به كسي چيزي ندادن.
 • باج سبيل گرفتن : براي انجام كاري ، به زور از كسي پولي گرفتن.
 • با حلوا حلوا دهن شيرين نمي شود : با حرف زدن كاري درست نمي شود، بايد تنبلي را كنار گذاشت و اقدام كرد.
 • با خودش هم قهر است : كنايه از شخص عبوس و گرفته كه با كسي سخن نمي گويد.
 • باد آورده را باد مي برد : آنچه آسان به دست آيد، آسان نيز از دست برود.

 

ضرب المثل با حرف – پ

 

 • پا از حد خود فراتر گذاشتن : جسارت كردن، بلند پروازي كردن.
 • پا بند شدن : گرفتار و اسير چيزي يا كسي شدن.
 • پا به بخت خود زدن : به ضرر خود اقدام كردن.

 

ضرب المثل با حرف – ت

 

 • تا ببينيم از غيب چه آيد بيرون : سرانجام كار چه خواهد شد.
 • تا بوده چنين بوده : يكسان بودن وضع گذشته با حال، يك سخن دلداري دهنده است.
 • تا بوغ سگ : تا نزديك بامداد.

 

ضرب المثل با حرف – ج

 

 • جايي نمي خوابد كه زيرش آب برود : نمي شود او را اغفال كرد، عاقل است.
 • جاي پاي خود را محكم كردن : وضع خود را استوار كردن.
 • جا تر است و بچه نيست : كنايه از زماني است كه شيء با ارزشي كه پنهان كرده بودي، مفقود شود.

 

ضرب المثل با حرف – چ

 

 • چار چشمي نگاه كردن : خيره شدن، كنجكاوانه نگريستن.
 • چاقو دسته خود را نمي برد : بستگان و نزديكان به يكديگر خيانت نمي كنند.
 • چاله چيزي را پر كردن : كنايه از يكنواخت كردن، مساوي و برابر كردن.

 

ضرب المثل با حرف – ح

 

 • حاجي ارزوني : به مزاح به گران فروش گفته مي شود.
 • حاجي حاجي مكه : كسي كه براي شانه خالي كردن از انجام كاري برود و ديگر پيدايش نشود.
 • حالا حالاها : اشاره به مدت زمان دراز و طولاني.

 

ضرب المثل با حرف – خ

 

 • خار در چشم كسي بودن : سخت مزاحم كسي بودن.
 • خاك به سر شدن : گرفتار مصيبت شدن، داغ ديدن، پست شدن.
 • خاك پاي همه است : كنايه از تواضع بي حد، شخصي كه افاده اي ندارد.

 

ضرب المثل با حرف – د

 

 • داخل آدم شدن : حائز عنوان و شخصيت شدن.
 • دارندگي و برازندگي : توانگري سبب بزرگ منشي مي شود.
 • دار و ندارش را به آتش كشيده : كنايه از اينكه تمام هستي و دارايي خودش را از بين برده است.

 

ضرب المثل با حرف – ذ

 

 • ذاتش خراب است : بد جنس، نااهل و بد طينت است.
 • ذرع نكرده پاره كرد : بدون محاسبه شروع به كاري كرد.
 • ذره اي هستم كه نيايم به حساب : كنايه از كمال فروتني و اظهار كوچكي كردن.

 

ضرب المثل با حرف – ر

 

 • راست و حسيني: ساده و صريح، صاف و پوست كنده.
 • راه باريك و شب تاريك و منزل بس دراز: كنايه از كار مشكل و طولاني.
 • راه گم كردي: به كنايه به كسي مي گويند كه پس از مدت ها نزد كسي برود.

 

ضرب المثل با حرف – ز

 

 • زابرا كردن: سرگردان كردن.
 • زاغ سياه كسي را چوب زدن: تعقيب كردن، زير نظر داشتن، مچ گيري
 • زانو به زمين زدن: تسليم شدن.

 

ضرب المثل با حرف – س

 

 • ساخت و پاخت كردن: تباني كردن.
 • سال به سال، دريغ از پارسال: افسوس گذشته و اين كه هر سال از سال قبل بدتر است.
 • سالي كه نكوست از بهارش پيداست: ظاهر هر چيز خوبي يا بدي آن را نشان مي دهد.

 

ضرب المثل با حرف – ش

 

 • شاخ در آورده: كنايه از تعجب بسيار در شنيدن يا ديدن چيزي.
 • شاخ غول را شكستن: به استهزا به كسي مي گويند كه فكر مي كند كار مهمي را انجام داده است.
 • شال و كلاه كردن: آماده رفتن شدن.

 

ضرب المثل با حرف – ص

 

 • صابونش به تن ما خورده: زيان يا بدي او متوجه ما شده.
 • صابون به دل ماليدن: وعده و وعيد خوس به خود دادن.
 • صبر ايوب: كنايه از كسي كه بسيار صبور است.

 

ضرب المثل با حرف – ط

 

 • طاسش از بام افتاد: رسوا شد.
 • طاقتم طاق شده: بيش از اين تحمل ندارم، صبرم تمام شد.
 • طاقچه بالا گذاشتن: ناز كردن، به منظور استفاده بيشتر.
 •  

 

ضرب المثل با حرف – ع

 

 • عاشق چشم و ابروي كسي نيستم: خود را براي ديگري به زحمت نينداختن.
 • عاقلان دانند: وقتي مي گويند كه اظهارات گوينده مورد ترديد باشد.
 • عجله كار شيطان است: هيچ كاري با شتاب و عجله به سرانجام خير و درست و مطلوب نمي رسد.

 

ضرب المثل با حرف – غ

 

 • غاز چراندن: سخت بي پول بودن، نهايت بيكاري
 • غر زدن: با اداي كلماتي آهسته ابراز نارضايتي كردن.
 • غريب كوره: نا آشنايي به محل مانند فرد كور مي باشد.

 

ضرب المثل با حرف – ف

 

 • فاتحه كسي يا چيزي را خواندن: كنايه از خراب كردن كسي يا چيزي.
 • فتح خيبر كردن: كار بسيار مشكل و مهمي انجام دادن.
 • فتيله را از گوش در آوردن: كنايه از منصرف كردن، فكري را از سر بيرون كردن.

 

ضرب المثل با حرف – ق

 

 • قاپ كسي را دزديدن: كنايه از فريفتن شخص و به تملك درآوردن او.
 • قاتل مرغ و خروس بودن: كنايه از كسي كه وجودش در اجتماع چندان موثر نيست.
 • قاراشميش: به هم ريخته، درهم برهم، آشفته.

 

ضرب المثل با حرف – ك

 

 • كاه از خودت نبود، كاهدون كه از خودت بود: از شدت پرخوري بيمار شده و به زحمت افتاده.
 • كاچي به از هيچي: چيز كم بهتر از هيچ چيز است.
 • كار آب و آتش است: وقتي غذا لذيذ و خوب باشد گويند.

 

ضرب المثل با حرف – گ

 

 • گاو پيشوني سفيد: كنايه از شخصي كه همه و همه جا او را مي شناسند.
 • گاو خوش آب و علف: كنايه از شخصي كه در غذا خوردن سختگير نيست.
 • گاوش زاييد: كنايه از شخصي كه گرفتاري و بدبختي برايش پيش آمده باشد.

 

ضرب المثل با حرف – ل

 

 • لات بازي در آوردن: كنايه از عربده كشيدن و داد و فرياد زدن و كارهاي دور از ادب كردن.
 • لاكردار: كنايه از بي صفت، كسي كه روش و رفتار درست و پسنديده اي نداشته باشد.
 • لالايي بلدي چرا خوابت نمي برد: پندي كه به ديگران مي دهي چرا خود به كار نمي بندي؟

 

ضرب المثل با حرف – م

 

 • ما را به خير و شما را به سلامت : مرا راحت بگذار.
 • مات شدن : حيران و مبهوت شدن
 • ما چوب دو سر نجس شده ايم : كنايه از اينكه هر دو طرف معامله يا مخاصمه ما را قبول نمي كنند.

 

ضرب المثل با حرف – ن

 

 • ناخن خشك : خسيس، تنگ نظر.
 • ناز شست: انعامي كه به پاداش هنر نمايي شخص بدهند، جايزه.
 • نازك نارنجي : زود رنج، كم تحمل، نازك دل.

ضرب المثل با حرف – و

 

 • وادي خاموش : گورستان.
 • واسه همه باباس واسه ي ما زن بابا : طعنه به كسي كه براي همه، همه كار مي كند اما براي اطرافيان خود آنطور كه بايد كار نمي كند.
 • والسلام، نامه تمام : كنايه از آخرين حرف، جمله اتمام حجت.

 

ضرب المثل با حرف – ه

 

 • هاج و واج مانده : كنايه از شخص مبهوت و متحير و مات زده.
 • هارت و پورت : سر و صدا و شلوغ بازي و بزرگ نمايي بي خودي براي زهر چشم گرفتن و ترساندن و يا جلب توجه كردن.
 • هذيان گفتن : كنايه از بيهوده گفتن در هنگام بيماري و جز آن.

 

ضرب المثل با حرف – ي

 

 • يا از اين ور مي افتد يا از اون ور : كنايه از فرد دور از اعتدال، كسي كه در افراط يا تفريط زندگي مي كند.
 • يا زنگي زنگ، يا رومي روم : يا اين طرفي يا آن طرفي، دل به دريا زدن.
 • ياسين به گوش خر خواندن : كنايه از كار بي حاصل، كار بيهوده كردن.

 

 

There are no products